g67box.jpg (26170 bytes)  GODZILLA 1967

Volks

Resin,  26 CM

Modeled & Painted By: Ghostlord

 g672.jpg (81016 bytes) g674.jpg (58895 bytes)g673.jpg (66625 bytes)  g671.jpg (55880 bytes)g675.jpg (62678 bytes)