g94kbox.jpg (35674 bytes) GODZILLA 1994

Kaiyodo

Vinyl,  1 :250 Scale

Modeled & Painted By: Ghostlord

 

 

 

g94k1.jpg (67127 bytes) g94k4.jpg (88096 bytes) g94k3.jpg (112540 bytes) g94k2.jpg (86411 bytes)  g94k5.jpg (64863 bytes)