GODZILLA 2000

Tsukuda

Vinyl:  30cm

Modeled & Painted By: Stan Wong

tsukg20001.jpg (36895 bytes) tsukg20002.jpg (38713 bytes) tsukg20003.jpg (35040 bytes) tsukg20004.jpg (41798 bytes) tsukg20005.jpg (42443 bytes)  tsukg20006.jpg (51005 bytes)